ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

Global Smart Creative Graphic Design

အေထြေထြ


"Global Smart" ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇိုင္း service မွ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ စီးပြားေရး ေႀကာ္ျငာ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံုကို ဆန္းသစ္ လွပေသာ စိတ္ကူး Ideas မ်ားျဖင့္ စိ....

property
20-Aug-2016
property

ROMA PIONEER COMPANY

အင္ဂ်င္နီယာ


Construction Service....

property
18-Aug-2016
property

VEGAS MYANMR TOUR & TREK

ခရီးသြား


AVAILABLE SERVICES(၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) ********************************************* 💕 ျမန္မာနိင္ငံအႏွံ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား 💕 Cruise Tour 💕 Trek....

property
15-Aug-2016
property

RJ 45 ရာဘာေခါင္းစြပ္

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၃၀၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပး....

property
11-Aug-2016
property

LENOVO LAPTOP ADAPTER 20V ေခါင္းလံုး

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

IBM NUMBER PAD

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

USB 3.0 HUB

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၂၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

LCD Cleaning Kit

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

EPSON ERC 38

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၅၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

EPSON ERC 38

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

BLAZE USB MOUSE

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၂၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

BLAZE USB MOUSE

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၂၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

BLAZE USB MOUSE

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၂၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

100W MULTI ADAPTER

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပးမ....

property
11-Aug-2016
property

MMC 750BK/751 C M Y K

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


၁၀၀ခုအထက္ျဖစ္ပါက နယ္မွအမွာမ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္တေထာင္၊တာေမြ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြင္း အခမဲ့ပို့ေဆာင္ေပး....

property
11-Aug-2016
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center