ပညာေရး

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 19 - 22 Sep 2017, Phnom Penh, Cambodia

Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 19 - 22 September 2017 Location: Phnom Penh, Cambodia Training ....

property
07-Jul-2017
property

MDF Asia – RESULTS-BASED MANAGEMENT, 14 - 17 Aug 2017, Hanoi, Vietnam

Managing for lasting results in the new reality of international cooperation Date: 14 - 17 Aug 2017 Location: Hanoi, Vietnam Language: Vietnamese ....

property
07-Jul-2017
property

MDF ASIA – ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 05 - 08 SEP 2017, VIENTIANE, LAOS

Let your message be heard Date: 05-08 Sep 2017 Location: Vientiane, Laos Language: English Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vie....

property
07-Jul-2017
property

Oracle12c Database Course

မဂၤလာပါ -------------- Database ပုိင္းကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင့္ Programmer သမားမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ Oracle12c သင္တန္းကို1 July 2017 တြင္....

property
17-Jun-2017
property

TrustTech Technology

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ TrustTech Technology သင္တန္းေက်ာင္းမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေ....

property
16-Jun-2017
property

MDF ASIA – ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 17 - 20 JULY 2017, HANOI, VIETNAM

Let your message be heard Date: 17-20 July 2017 Location: Hanoi, Vietnam Language: Vietnamese Training Organizer: MDF Training and Consultancy - ....

property
12-Jun-2017
property

MDF Asia – FUNDRAISING AND SOCIAL MEDIA, 24 - 27 July 2017, Manila, Philippines

Resource Mobilisation and Social Media strategies for achieving social change Date: 24 -27 July 2017 Location: Manila, Philippines Training Organi....

property
07-Jun-2017
property

MDF Asia – CHANGE MANAGEMENT, 13 - 16 June 2017, Hanoi, Vietnam

Date: 13 - 16 June 2017 Location: Hanoi, Vietnam Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office Link event: https://mdf.nl/t....

property
01-Jun-2017
property

Special Teaching &Guide

Special Teaching & Guide ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္နွစ္ လူျကီးမင္း တို့၏သားသမီး(၉တန္း ၁၀တန္း ေက်ာင္း သူ/သား)မ်ားပညာေရးအတြက္ စိတ္ေအး ရေအာင္ ထူးခ်ြန္ထက္ျ....

property
26-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

MDF Asia- ADVOCACY AND POLICY INFLUENCING, 22-25 May 2017, Vientiane, Laos

Date: 22-25 May 2017 Location: Vientiane, Laos Training Organizer: MDF Training and Consultancy - Vietnam Office (https://www.mdf.nl/) Why should....

property
19-Apr-2017
property

System integration and Database Design

နိုင္ငံျခားအေတြ ့အၾကံဳရွိ Professional DBA မ်ားကိုယ္တုိင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီေသာ Database ကုိ Design ခ်ေပးျခင္း၊ Database ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပသ....

property
04-Apr-2017
property

C# and ASP.NET Course

TrustTech Technology မွ C# Programming ႏွင့္ ASP.NET အတန္းသစ္မ်ားကို 24 April 2017တြင္ စတင္ေတာ့မည္။ Programming ကိုအေျခခံမွစ သိလိုသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လု....

property
04-Apr-2017
property

Oracle12c Course

Database ပုိင္းကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားနွင့္ Programmer သမားမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ Oracle12c သင္တန္းကို 24 April 2017 တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေ....

property
04-Apr-2017
property

MDF Asia - LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT, 25-28 APRIL, YANGON, MYANMAR

Why should attend the training? In this training you will work on your personal development and improve your management skills. Reflecting on your....

property
28-Mar-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center