ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႕ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား

Electronic Basic Online Course ( အေျခခံ အီလက္ထရြန္းနစ္ Online သင္တန္း )

ပညာေရး


က်ေတာ္တုိ႔ လွ်ပ္စစ္ေက်ာင္းသား Page မွေန၍ Electronic Basic Online Course သည္ မိတ္ေဆြစိတ္ဝင္စားေသာ ဝါသာပါေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ပညာကုိအေျခခံက်က်တတ္ေအာင္ အ....

property
23-Aug-2017
property

FERTILITY SPELLS/GET A BABY Call MOOSA ON +27783880298

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Moosa is a legalized international herbalist and certified by the department of herbal research center of Zanzibar and Africa at large. Uses the natur....

property
23-Aug-2017
property

Ephedrine Hcl BP Crystal 99.9% +27780818062

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


We are one of the world's most reputable and trusted retailers of pseudoepdedrine and pseudoephedrine HCL freebase. We built our superb reputation....

property
23-Aug-2017
property

Ephedrine Hcl BP Crystal 99.9% +27780818062

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


We are one of the world's most reputable and trusted retailers of pseudoepdedrine and pseudoephedrine HCL freebase. We built our superb reputation....

property
22-Aug-2017
property

To Join the Illuminati family originally called +27768387780

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


ILLUMINATE call+27768387780 ORDER; explore the ends of riches…..we extend an open invitation to all those who agree with the concept of individual rig....

property
22-Aug-2017
property

LOVE SPELL CASTER WOLRD WIDE +27783880298

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


Even If Far Or Gone For A Long Time If You Want A Spell That Is Solely About Getting Your Lover Back In Your Arms, This Spell Has Significant Energy J....

property
22-Aug-2017
property

FERTILITY SPELLS/GET A BABY Call MOOSA ON +27783880298

လူသုံးကုန္ပစၥည္း


Moosa is a legalized international herbalist and certified by the department of herbal research center of Zanzibar and Africa at large. Uses the natur....

property
22-Aug-2017
property

Hager werken embalming powder+27782897604 Zambia,Zimbabwe,South Africa

က်န္းမာေရး


We supply Germany made embalming powder in small quantities from 1 kg at affordable prices. We have white and pink 100% hot and 98% pink in stock. Em....

property
18-Aug-2017
property

Clean Black Money Using SSD Solution and Activation Powder +27782897604

က်န္းမာေရး


Welcome to Chemical Dilutions official website. We lead the industry in cleaning bank stained notes from pink to black dyed currency. Our main line of....

property
18-Aug-2017
property

Job Training For Professional Accountant

ပညာေရး


စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ Accounting ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌ Professional တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါ....

property
16-Aug-2017
property

Job Training For Professional Auditing

ပညာေရး


ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ Company ႀကီးမ်ား၊ Large Business လုပ္ငန္းမ်ား၏ Internal audit departments မ်ားတြင္ Senior Auditor, Audit Assistant တစ္ေယာက္အျဖ....

property
16-Aug-2017
property

Accounting & Auditing Services

အေထြေထြ


Dear Sir/Madam, လူႀကီးမင္းတို႔၏ အနာဂါတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ ဝင္ေငြ၊အသံုးစရိတ္၊အရႈံးအျမတ္ စာရင္းမ်ားကို....

property
16-Aug-2017
property

LOAN OFFER APPLY NOW===LOAN 3% LOAN

က်န္းမာေရး


We are registered finance lender we offer fast and Legit cash to individual at 3% interest rate. Do you think of getting an urgent finance to start up....

property
11-Aug-2017
property

LOAN/FUNDING

အီလက္ထေရာနစ္


We give out loans funding to any part of the world. We offer all kinds and types of loans/funding with a comfortable repayment scheme, Our Loan Inte....

property
11-Aug-2017
property

BUY HIGH QUALITY COUNTERFEIT MONEY HERE

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း


BUY HIGH QUALITY COUNTERFEIT MONEY HERE Contact Email/: (celtic_counterfeitworld@protonmail.com) we supply perfectly reproduced reaL money with holo....

property
10-Aug-2017
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center