"5"လအတြင္းသိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္အခြင့္အေရး

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။
ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။
Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ရိွရမည္။
သင္တန္းမ်ားအား အခမဲ့ သင္ၾကားေပးမည္။
မည္သည့္ ပစၥည္းမွ လိုက္လံ ေရာင္းခ်ရန္ မလိုပါ။

ဤလုပ္ငန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားပါက (0931022515 )သို႔အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : အေထြေထြဝန္ထမ္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 07-Sep-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Yangon
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 0931022515
ေပးပို႔သူ : white sky star