വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്യാരൻഡി വായ്പ വാഗ്ദാനം 3% വീതം ബാധകം

പരമാവധി 19 വര്ഷം കാലാവധിയുള്ള കുറഞ്ഞത് 3% വരെ ഞങ്ങള് വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു പൗണ്ട് (GBP) ഡോളർ ഡോളർ (ഡോളർ). നിങ്ങൾ വിശ്വസനീയവും വിശ്വാസയോഗ്യനുമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വായ്പ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, ഗുരുതരമായ വ്യക്തികൾക്ക് വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ ഗൌരവമായി കരുതുന്നു. നടപടിക്രമത്തിലും ബാധ്യതയിലും ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഇടപാടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളോടെ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വായ്പയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഞങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞതും മിതമായ നിരക്കിലും വായ്പ എടുക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫൈഡ്, റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ലെജിറ്റ് വായ്പ സ്ഥാപനവുമായ EMAIL US: collinbest.loan@yahoo.in

အမ်ဳိးအစား : အေထြေထြ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 10-Oct-2018
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 0987656768
ေပးပို႔သူ : -
myanmarbb-logo