စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ကုန္ မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိင္ခြဲ ဖြင့္ရန္ စိတ္၀င္စား သည္။

company အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။
မည္သည့္ အစားအေသာက္ထုတ္ကုန္ ျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္းျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ဆုိင္ခြဲဖြင့္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။
ex. mami noddle, sprite,cocacola..etc.
စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ကုန္ မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိင္ခြဲ ဖြင့္ရန္ စိတ္၀င္စား သည္။

အမ်ဳိးအစား : လူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 06-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : sut.wunpawng@yahoo.com
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : +8613398829460
ေပးပို႔သူ : mnaw