တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။(အသင့္ေနႏိုင္)

-No-21,မာန္ေၿပ ၅ လမ္း, ၂ ေတာင္ရပ္ကြက္, သာေကတ
ေၿမညီ(၁၇ေပ ထပ္ခိုးတစ္၀က္)... သိန္း 650
ပထပ္ .... သိန္း 400

-No-10 ,ဗိုလ္ေတဇလမ္း ,ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္, ေဒါပံု
ပထပ္..သိန္း 400 (Hall ပါေကးခင္း)

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 14-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : ၀၉ ၄၂၅၀၁၆၆၀၈
ေပးပို႔သူ : MTDL