ပညာ႐ွာရင္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြ႐ွာလိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္လမ္းေကာင္းတစ္ခု

- ႏိုင္ငံတကာ အသိမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာ ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
- တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘ၀ေ႐ွ့ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ႏွင့္ ၀င္ေငြ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
- ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ပညာ႐ွာ၊ အလုပ္လုပ္လိုသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္လမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
- စိတ္၀င္စားေသာ လူငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : ပညာေရး
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 29-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : hr.mmnet@gmail.com
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09254321807
ေပးပို႔သူ : mawtun