ယုဇန အိမ္ရာ ေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

ယုဇန အိမ္ရာ block c တြင္ ၅ လမ္း ေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 10-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : ၂၅၄၀၆၂၂၉၀
ေပးပို႔သူ : aung kyaw