လူၾကီးမင္း၏လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေရးသားေပးပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္မ်ားအေနနင့္ လူၾကီးမင္း၏လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ေရးသားေပးပါသည္။ Website တစ္ခုအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင္႔ျပည့္စံုၿပီး လုပ္ငန္းေသးမ်ားအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ CMS Web Design Package ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ Home, Services, Contact စသည္ျဖင္႔ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိ္တ္သိလိုပါက Ph:၀၉၂၅၀၀၄၈၅၁၂ ကို ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းနိင္ပါသည္။
(Domain Name Registration ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္,
Hosting ေစ်းႏႈန္းမွာ ၇၀၀၀၀ က်ပ္,
Logo Design ၈၀၀၀၀ က်ပ္,
Name Card Printing (100) pcs ေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္)

အမ်ဳိးအစား : ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 13-Sep-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : No. 135, 8th floor, Lanmadaw Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09250048512
ေပးပို႔သူ : KoSwanAung
myanmarbb-logo