အိမ္မွာပဲ Computer Basic Class တက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

Computer Basic Course တြင္
IT Basic Knowledge,
Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel,
Internet & Email and
Social Networking Lesson မ်ားပါ၀င္ျပီး ထိုLessonမ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည္ထိသင္ၾကားေပးေနပါသည္။
*only field in Mandalay

အမ်ဳိးအစား : ပညာေရး
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 29-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : Mandalay
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09-402600654
ေပးပို႔သူ : sumyatnaing
myanmarbb-logo