အျမန္ေရာင္းလိုသည္

လိႈင္သာယာ ၂၃ ရပ္ကြက္ ခေရလမ္းႏွင့္ေက်ာခ်င္းကပ္လမ္းရွိ ေျမကြက္အမွတ္ ၁၁၈၅ (ေပ ၄၀x၆၀) ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္း ၃၂၀ သိန္း

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 09-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ေက်ာခ်င္းကပ္လမ္း၊ အကြက္အမွတ္ ၁၂၂၃
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09 250 207 201 / 09 421088860
ေပးပို႔သူ : wynnmyintuu