ေက်ာက္ေျမာင္း၊တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ၾကိဳပိြဳင္႔)။(၅ လႊာ (12.5'×55')

တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊အမွတ္ (၃၉) ေအာင္မဂၤလာျမိဳ႔ပတ္လမ္း၊ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။(၅ လႊာ (12.5'×55')၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ၾကိဳပိြဳင္႔)။ ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ မ်ားကို အခန္းတိုင္းတပ္ဆင္ ေပးပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္- ကိုေနေအာင္စိုး Ph no .. 25419558 , 73139580 (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္) ညႈိ.ႏႈန္းေစ်း ၃၈၀ (သိန္း)။ ပါးပါးေလွ်ာ.ေပးမည္။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 10-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ဆက္သြယ္ရန္- ကိုေနေအာင္စိုး Ph no .. 25419558 , 73139580 (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 25419558
ေပးပို႔သူ : Amm