ျပည္ပ ခရီး

ကၽႊန္ေတာ္မ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ နိုင္ငံတကာရွိ Hotels Booking မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႏွင႔္
ေစ်းႏႈံးခ်ိဳသာစြာျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။
- Bangkok, Thailand ရွိ Hotels Booking
- S’pore, Malaysia ရွိ Hotels Booking
- Hong Kong, China, Europe, Asia, U.S.A ရွိ Hotels Booking
- ေစ်းႏႈံး ခ်ဳိသာေသာ နိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ား

Special Price
Thai, S’pore, Hong Kong ရွိ Hotel Booking Special
ဗန္ေကာက္ - ပတၱရား - အယုဒၶယ (၄။ ၅။ ၆- ရက္ ခရီး)
စကာၤပူ(4 Days), Hong Kong(4 Days), Phuket(4 Days)
သူရိယ ခရီးသြား Tel : 09-7324 3989
thuriyasales@gmail.com
ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အမ်ဳိးအစား : ခရီးသြား
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 30-Jul-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : -
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : ၀၉-၇၃၂၄ ၃၉၈၉
ေပးပို႔သူ : thuriya