ၾကိဳပြိဳင့္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

-ေဒါပံု၊ ၁ေစ်းေကြ႔အနီး၊ သီတာႏြယ္လမ္း (12½' x 50')
ေၿမညီ-1500 ၊1st-520 ၊2nd-470 ၊3rd-420 ၊4th-370 ၊5th-320။

-တ/ဥ ၊(၇)ရပ္ကြက္ ၊သီရိေဇယ်ာလမ္း။ (22' x 55')
ေၿမညီ-2500 ၊2nd-750 ၊3rd-700 ၊5th-600

-တ/ဥ ၊ေမတၱာလမ္းမၾကီးေပၚ (16' x 55')
ေၿမညီ-3000 ၊1st-1000 ၊5th-550။

အမ်ဳိးအစား : အိမ္ျခံေျမ
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 14-Aug-2014
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : ThinGunGyun Tsp
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : 09425016608 / 0930085085
ေပးပို႔သူ : MTDL