Driver

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ အႏွ႔ံ ကၽြမ္းက်င္စြာ သြားလာေမာင္ႏွင္ႏိုင္ရမည္။ အဂၤလိပ္စကား အေျခခံ တတ္ကၽြမ္းရမည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္ရမည္။

အမ်ဳိးအစား : ယာဥ္ေမာင္း
ေပးပို႔သည့္ ေန႔စြဲ : 12-Mar-2015
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ : zawlinoo@mail.honchuan.com.tw
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း : +959-250853265, +959-798472680
ေပးပို႔သူ : Zaw Lin Oo