ေၾကာ္ျငာမ်ား

online Copy Paste Jobs - Work form Home at your Free time

အေထြေထြဝန္ထမ္း


1. You Can work from Home, Office , college, Anywhere @ your own timings. 2. No need to work daily, You can also work in weekends. 3. 100% Guaranteed ....

property
06-Dec-2017
property

BLACK MAGIC & VOODOO DESTROYER IN UK, USA, CANADA, AUSTRALIA, SINGAPORE, BELGIUM +27781419372

အေထြေထြဝန္ထမ္း


45 years + full time experience & over 64800 satisfied clients World Wide Are Any Of The Serious Problems Listed Below (Or Similar) Adversely A....

property
07-May-2017
property

Lost Love spell caster +27734863310 in Boipatong, Bophelong, Sebokeng, Evaton Roodepoort,Sandton

အေထြေထြဝန္ထမ္း


LOVER AFFAIRS PROBLEMS SOLUTION BROKEN MARRIAGE FIXING EXPERT ) Am Doctor Luka Kenzo With Strong Traditional Herbs / Powerful Love Spells To Bring ....

property
14-Apr-2017
property

Penis Enlargement product Classifieds in Canada with mutuba seed +27635620092

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Penis Enlargement product Classifieds in South Africa with mutuba seed +27635620092 Discounts for returning Customers! mutuba seed penis enlarger has....

property
05-Nov-2017
property

အင္တာနက္သံုးရင္းအပိုဝင္ေငြရွာလိုသူမ်ားအလိုရွိသည္

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar  အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္  မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တ....

property
08-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
18-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
24-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- 4C Printing & Packaging Service လုပ္ငန္းတြင္ စက္ကုိင္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိပါသည္။ - ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစ....

property
24-Jul-2014
property

၅ လ အတြင္း သိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္ အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
28-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Shipping Documentation(Supervisor) (Import Documentation) - Any Graduate with 3 Years Experience. - Knowledge in process of Import Export. - Abl....

property
06-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Chinese Translator ( 1 Post ) - Any Graduate with 2 Years experience. - If perfect in experience, education level can adjust. - Job Location is N....

property
13-Aug-2014
property

အင္တာနက္အသုံးျပဳရင္း၀င္ေငြရွာေဖြနည္း

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တြင္ တင္ထား....

property
23-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

"5"လအတြင္းသိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
07-Sep-2014
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center