ေၾကာ္ျငာမ်ား

အင္တာနက္သံုးရင္းအပိုဝင္ေငြရွာလိုသူမ်ားအလိုရွိသည္

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar  အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္  မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တ....

property
08-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
18-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


WAREHOUSE MANAGER ( MALE - 1 POST) - ANY GRADUATE WITH 5 YEARS EXPERIENCE AS MANAGER POSITION. - MUST BE HANDLE THE WHOLE OPERATION THAT 100 EMPLO....

property
24-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


- 4C Printing & Packaging Service လုပ္ငန္းတြင္ စက္ကုိင္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိပါသည္။ - ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳေပၚ မူတည္၍ လစ....

property
24-Jul-2014
property

၅ လ အတြင္း သိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္ အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
28-Jul-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Shipping Documentation(Supervisor) (Import Documentation) - Any Graduate with 3 Years Experience. - Knowledge in process of Import Export. - Abl....

property
06-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Chinese Translator ( 1 Post ) - Any Graduate with 2 Years experience. - If perfect in experience, education level can adjust. - Job Location is N....

property
13-Aug-2014
property

အင္တာနက္အသုံးျပဳရင္း၀င္ေငြရွာေဖြနည္း

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္ ။ ၄င္း ဆိုဒ္တြင္ တင္ထား....

property
23-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

Vacancy Announcement ( URGENT )

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Quality Controller (M/F - 3 Posts) - Any Graduate with min 2 Yrs experience as QC in manufacturing & import field. - Able to use Microsoft off....

property
28-Aug-2014
property

"5"လအတြင္းသိန္းဆယ္ခ်ီရမည့္အခြင့္အေရး

အေထြေထြဝန္ထမ္း


အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပါ။ ပိုက္ဆံ 104000 သာ ရင္းႏွီးရမည္။ Sunday တစ္ရက္တည္းသာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္....

property
07-Sep-2014
property

Job Vacancies (Water Library Company)

အေထြေထြဝန္ထမ္း


We need the following vacancies for the new bar & restaurant that will open soon by our company. HR Executive (M/F) 1 Post Accountant....

property
12-Sep-2014
property

အင္တာနက္အသုံးျပဳရင္း၀င္ေငြရွာေဖြနည္း

အေထြေထြဝန္ထမ္း


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ေၾကာ္ၿငာကုမၸဏီမွ Asia Dream Myanmar အမည္ၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Company တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။၄င္းဆိုဒ္တြင္တင္ထားေသာေၾက....

property
17-Sep-2014
property

QHSE SPECIALIST YGN/ NPT / MDL CAMUSAT MYANMAR

အေထြေထြဝန္ထမ္း


Main duties: • You will be in charge on implementing the Health and safety policy. • You will also be in charge of imposing proper waste material ma....

property
18-Sep-2014
property

Store In Charge

အေထြေထြဝန္ထမ္း


• ဘြဲ႔တခုခုရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ( ၁ ) ႏွစ္ရွိရမည္ • စတုိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နားလည္ကၽြမ္းက်င....

property
22-Sep-2014
property

Yangon House

Myanmar Joke

CaddPro AutoCad Training Center